CALIFORNIA REGION

( INTERMOUNTAIN )

 

 

NORTHERN PAIUTE (PAVIOTSO) ; TOLOWA ; KAROK ; YUROK ; SHASTA ; WIYOT ; HUPA ; ACHOMAWI ; WINTUN ; ATSUGEWI ;

BANNOCK ; NORTHERN SHOSHONE (WIND RIVER) ; CHIMARIKO ; YANA ; WASHOE ; NOMLAKI ; YAHI ; WESTERN SHOSHONE ; YUKI ;

MAIDU ; POMO ; KONKOK ; GOSIUTE ; UTE ; PAIUTE ; WAPPO ; MIWOK ; KAWAIISU ; PATWIN ; MONO ; PANAMINT ; COSTANO ;

YOKUT (YOKUTS) ; CHEMEHUEVI ; ESSELEN ; TUBATULABAL ; SALINA ; KITANEMUK ; SERRANO ; CHUMASH ; FERNANDENO ;

GABRIELINO ; JUANENO ; CAHUITTA ; LUISENO ; CUPENO ; DIEGUENO ; KAMTA ; AKWALALA ; NAKIPA ; KILIWA ;

COCHIMI ; IGNACIENO ; WAICURA ; MODOC ; PERICU